Mondelez International Automation Technician in Upplands Vaesby, Sweden

Description

Vad är det som är så särskilt med att jobba på Mondelēz International? Mycket. Våra välkända varumärken och vår verksamhets globala karaktär. Den oupphörliga innovationen och ändlösa utvecklingsmöjligheterna. Möjligheten att varje dag få någon att le. Vi är världens främsta tillverkare av choklad, kex, godis och tuggummi, med varumärken värda miljarder dollar såsom Marabou, Daim, Aladdin, V6, Stimorol och O'boy, och du har nu en fantastisk möjlighet att gå med i vårt team.

Visste du att vi har världens snabbaste filminslagningsmaskin i Sverige? Den kan slå in Daim i en hastighet på 1 700 bitar per minut. Detta är ingenjörskonstens makt – ansök nu och bli automationsingenjör hos oss!

Rollens syfte:

Som automationsingenjör kommer du att arbeta inom det centrala underhållet och ha ansvar för att stödja produktionen genom att garantera funktionalitet, tillgänglighet och effektivitet inom våra produktionslinjer. Om du letar efter en roll där du kan anbringa din attityd av kontinuerlig förbättring för att förbättra processer och procedurer har du kommit till rätt adress hos Mondelēz International.

Huvudsakliga uppgifter:

 • Genom självständigt arbete identifiera, planera och verkställa behövliga åtgärder för återställning och förebyggande underhåll i tillverkningsprocessens kontrollsystem, i samråd med tillverkningsavdelningen och det centrala underhållet.

 • Självständig organisering, planering och förberedelse av nödvändiga programbackups och programdokumentation av installerade system med modern utrustning i förhållande till funktionella risker, avvägt mot produktionsprognoser och finansiella resurser.

 • Vidare utveckling av kontrollsystemet i tillverkningen med användning av modern utrustning, i enlighet med finansiella resurser och produktionsprognoser, för att garantera de installerade systemens långsiktiga funktionalitet och värde.

 • Tillsammans med produktions- och träningsledare, verkställa de åtgärder som krävs för att etablera och utveckla den kompetens som nätverkstekniker och maskinoperatörer behöver för att kunna serva kontrollanterna och bli en länk i processtyrningen, med högsta möjliga utbildningsnivå så att de kan avlösa underhållsavdelningen så mycket som möjligt.

 • Bistå med särskild expertis i inhandlingen av processtyrningsutrustning, och skapa specifikationer för processtyrning.

What makes working at Mondelez International so special? Many things. The iconic brands and global nature of our business. The continuous innovation and endless opportunities to grow. The chance, each and every day, to put a smile on people’s faces. We’re the world’s leading maker of Chocolate, Biscuits, Candy and Gum with billion-dollar brands like Marabou, Daim, Aladdin, V6, Stimorol and O'boy and we now have an exciting opportunity to join our team.

Did you know? We have the world’s fastest film wrapping machine in Sweden, which can wrap Daim bars at a rate of 1,700 pieces per minute. That’s the power of engineering – apply now & join us as Automation Engineer!

Purpose of the role:

As Automation Engineer, you are working within central maintenance and you will be responsible to support production in ensuring functionality, availability and efficiency on our production lines. If you are looking for a position where you can bring in your Continuous Improvement mindset to improve processes and procedures – you are at the right address at Mondelez International.

Main responsibilities:

 • Independently define, plan and implement the necessary redress and preventive maintenance measures in the production process control system in consultation with the production and the central maintenance.

 • Independent organization, planning and preparation of the necessary program backups and program documentation of the installed systems with modern equipment with respect to functional risks are balanced with production expectations and the financial resources.

 • Further development of the control system in the production with modern equipment in compliance with the financial resources and production expectations to ensure long-term functionality and value of the installed systems.

 • Meet the necessary measures in connection with the production and training manager to establish and develop the skills to serve the controllers correctly by network technicians and machine operators, so that they become a link in the process control and keeping the highest possible level of education so that they can relieve the maintenance department as much as possible.

 • Assist with special expertise in the purchase of process control equipment, and create specifications for process control.

Qualifications

Kunskaps- och kompetenskrav:

 • Utexaminerad ingenjör inom autostyrning eller industriell automatisering, eller utexaminerad från teknisk skola med några års motsvarande yrkeserfarenhet.

 • Flera dokumenterade träningskurser inom systemprogrammering av marknadens mest använda processtyrningssystem (Siemens S7 och S5, Allen Bradley, Mitsubishi, Omron, etc.) och Human Machine Interface (HMI).

 • CE-märkning och säkerhet hos elektriskt maskineri.

 • Bred erfarenhet inom industriell automatisering, beställning, och felsökning av processtyrningssystem inom skiftsbaserad produktionsindustri.

 • Erfarenhet med elektrisk montering är ett plus.

 • Beredskap för oplanerade extra insatser på anläggningen när störningar inträffar utanför gängse arbetstid.

 • Beprövad erfarenhet inom administrering och uppdatering av elektrisk och styrningsdokumentation.

 • Praktisk läggning och förmåga att ingripa även i mekanisk problemlösning/åtgärder – stark analytisk förmåga.

 • Känsla för samspelet mellan teknik/ekonomi/anställda/företagsmål.

 • Innovativ, flexibel, självständig, organisationsförmåga.

 • God social kompetens.

 • Flytande svenska och god engelska.

Vi är stolta över vår högpresterande och samarbetsinriktade företagskultur, där vi erbjuder stöd och utveckling för att förbättra din karriär och utveckla dina kunskaper och kompetens.

I utbyte mot ditt engagemang, din energi och entusiasm erbjuder vi ett attraktivt förmånspaket hos ett extremt framgångsrikt internationellt företag, vilket erbjuder finansiellt utbyte och resurser, inklusive en bonusplan, avgiftsfinansierad pension, livförsäkring, generöst tilltagen semesterlön och ett flexibelt förmånsprogram.

Candidate requirements:

 • Graduate engineer in automatic control or industrial automation, or technical college graduate with some years, equivalent professional experience.

 • Multiple documented training in system programming of the market's most widely used process control system (Siemens S7 and S5, Allen Bradley, Mitsubishi, Omron etc.) and Human Machine Interface (HMI).

 • CE marking and electrical machinery safety.

 • Broad experience in industrial automation, commissioning, and troubleshooting on process control systems in the shift-production industry.

 • Experience with electrical construction is an advantage.

 • Willingness for unplanned extra efforts at the facility when disturbances outside normal working hours.

 • Proven experience in the administration and updating of the electrical and control documentation.

 • Practical orientation and interest to intervene even in mechanical problem solutions / actions – great analytical thinking.

 • Sense of interaction between technology / economics / employee / corporate goals.

 • Innovative, flexible, independent, organizational skills.

 • Good interpersonal skills.

 • Fluent in Swedish and Advanced English.

We pride ourselves on having a high performing and collaborative culture where we offer support and development to enhance your career and develop your knowledge and skills.

In return for your commitment, drive and enthusiasm, we offer an attractive benefits package within a highly successful International business that offers financial rewards and resources, including bonus scheme, contributory pension, life assurance, generous holiday allowance and a flexible benefits programme.

Job: Manufacturing / Conversion

Primary Location: EU-SE-Stockholm-Upplands Vaesby

Schedule: Full-time

Req ID: 1811390